Rodowód

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku dyrektorów Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", Klubu „Dyrektor na Swoim” i CIO BMP. Jej celami są:

 • sukces rynkowy i finansowy nowych innowacyjnych projektów biznesowych, które uzyskają finansowe, organizacyjne lub personalne wsparcie Fi3
 • wzmocnienie konkurencyjności firm, dzięki usługom świadczonym przez upodmiotowionych, zaangażowanych, życzliwych i kompetentnych specjalistów -spółdzielców z Fi3
 • rozwój i spełnienie osobiste i zawodowe spółdzielców, osiągane dzięki nowej formule przedsiębiorstwa jaką stanowi Fi3.

Wybraliśmy formę spółdzielni, starając się pogodzić odpowiedzialne zarządzanie kapitałem i innymi zasobami z zaspokojeniem potrzeb godnościowych, społecznych i intelektualnych uczestników. Każdy spółdzielca może występować w jednej lub wielu z następujących ról: inwestora, pracownika, menedżera, pomysłodawcy, czyli świadczyć pracę, inwestować, realizować swój pomysł. Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem i każdy ma jeden, tak samo ważący głos bez względu na liczbę udziałów, natomiast proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa. Praca spółdzielców jest wynagradzana proporcjonalnie do wkładu w projekt.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

 • Analityka modeli, procesów, danych - lider Marcin Mazur.
  Rozwój zawodowy i osobisty – lider Agnieszka M. Staroń
  Zarządzanie innowacjami – lider Bartosz Radziszewski

  a także:
 • Monitorowanie ryzyk finansowych i podatkowych
 • Audyt księgowy plus analityka (wraz z partnerami) (informacja)
 • Prognozowanie popytu
 • Ocena ryzyka kredytowania kupieckiego (prezentacja)
 • Kreowanie nowych produktów i usług - na bazie danych
 • Wykrywanie anomalii
 • Budowa CUW (BPO I SSC)
 • Rekrutacje przez rekomendacje wyższej kadry menedżerskiej
 • Rozwój osobisty i planowanie kariery (oferta)
 • Audyt motywacji w firmie
 • Ścieżka – od dyrektora do przedsiębiorcy
 • Innowacja jako usługa INNaaS (prezentacja)
 • Komercjalizacja pomysłów
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przez znajdowanie nisz i tworzenie nowej propozycji wartości
 • Rozwój nowych produktów - przez odkrywanie niezaspokojonych potrzeb
 • Ochrona patentowa

Zarząd

Iwona D. Bartczak

Bartosz Radziszewski

Rada Nadzorcza

Michał Pajdak

Przewodniczący

Jarosław Chołodecki

Paweł Przybyszewski

Liderzy usług

Marcin Mazur

Analityka modeli, procesów, danych

Bartosz Radziszewski

Zarządzanie innowacjami

Agnieszka M. Staroń

Rozwój zawodowy i osobisty

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Tomasz Kłósek

Menedżer Centrum Biznesowego Marynarska

Katarzyna Bulkowska

10

założycieli Fi3

2016

rok startu Fi3

1

Fi3 liderem w generowaniu
startupów w 2019 roku!

Formalności

Spółdzielnia Fabryka i3 jest wpisana do KRS pod numerem 0000616146. Jej siedziba jest w Warszawie, działa na terenie całej Polski. Prezesem Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak, członkiem Zarządu jest Bartosz Radziszewski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Michał Pajdak, a jej członkami Jarosław Chołodecki i Paweł Przybyszewski.

Procedura przyjmowania w poczet spółdzielni rozpoczyna się od uzyskania rekomendacji dwóch członków założycieli, następnie dokonania przelewu wpisowego, przesłania do zarządu deklaracji członkowskiej i poświadczenia wpłacenia wpisowego, następnie uchwały zarządu o przyjęciu w poczet spółdzielców i poinformowania o tym kandydata, następnie wpłaceniu wartości udziałów.

Podstawowe informacje dotyczące przystąpienia do spółdzielni
 • rekomendacja od dwóch spółdzielców założycieli (prośbę o rekomendacje proszę przesyłać na adres info@fi3.pl )
 • wpisowe do spółdzielni Fabryka i3 wynosi - 2000 zł (wpłacane jest najpóźniej w dniu podpisania deklaracji członkowskiej)
 • jeden udział w spółdzielni wynosi - 2000 zł
 • każdy członek Spółdzielni może zadeklarować większą ilość udziałów. Proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa
 • członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować wniesienie co najmniej 1 udziału. Zadeklarowana liczba udziałów powinna być wpłacona w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przyjęciu w poczet spółdzielców
 • w każdym czasie członek spółdzielni może zadeklarować dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Statut spółdzielni

Pobierz