Rodowód

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku dyrektorów Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", Klubu „Dyrektor na Swoim” i CIO BMP. Jej celami są:

 • sukces rynkowy i finansowy nowych innowacyjnych projektów biznesowych, które uzyskają finansowe, organizacyjne lub personalne wsparcie Fi3
 • wzmocnienie konkurencyjności firm, dzięki usługom świadczonym przez upodmiotowionych, zaangażowanych, życzliwych i kompetentnych specjalistów -spółdzielców z Fi3
 • rozwój i spełnienie osobiste i zawodowe spółdzielców, osiągane dzięki nowej formule przedsiębiorstwa jaką stanowi Fi3.

Wybraliśmy formę spółdzielni, starając się pogodzić odpowiedzialne zarządzanie kapitałem i innymi zasobami z zaspokojeniem potrzeb godnościowych, społecznych i intelektualnych uczestników. Każdy spółdzielca może występować w jednej lub wielu z następujących ról: inwestora, pracownika, menedżera, pomysłodawcy, czyli świadczyć pracę, inwestować, realizować swój pomysł. Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem i każdy ma jeden, tak samo ważący głos bez względu na liczbę udziałów, natomiast proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa. Praca spółdzielców jest wynagradzana proporcjonalnie do wkładu w projekt.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

 • Analityka modeli, procesów, danych - lider Marcin Mazur.
  Rozwój zawodowy i osobisty – lider Agnieszka M. Staroń
  Zarządzanie innowacjami – lider Bartosz Radziszewski

  a także:
 • Monitorowanie ryzyk finansowych i podatkowych
 • Audyt księgowy plus analityka (wraz z partnerami)
 • Prognozowanie popytu
 • Ocena ryzyka kredytowania kupieckiego
 • Kreowanie nowych produktów i usług - na bazie danych
 • Wykrywanie anomalii
 • Budowa CUW (BPO I SSC)
 • Rekrutacje przez rekomendacje wyższej kadry menedżerskiej
 • Coaching osobisty i planowanie kariery
 • Audyt motywacji w firmie
 • Ścieżka – od dyrektora do przedsiębiorcy
 • Innowacja jako usługa INNaaS
 • Komercjalizacja pomysłów
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przez znajdowanie nisz i tworzenie nowej propozycji wartości
 • Rozwój nowych produktów - przez odkrywanie niezaspokojonych potrzeb
 • Ochrona patentowa

Założyciele spółdzielni

Iwona D. Bartczak

jest mówcą, dziennikarzem, publicystą, twórcą klubów biznesowych.

Katarzyna Bulkowska

jest pracownikiem wydawnictwa Business Dialog.

Jarosław Chołodecki

jest właścicielem hotelu B&B, twórcą Domu Muzyki w Warszawie.

Mariusz Grajda

jest dyrektorem finansowym w firmie Polska Woda.

Marcin Ledworowski

jest dyrektorem operacyjnym Biura Informacji Kredytowej.

Michał Pajdak

jest prezesem i współzałożycielem Appgration.

Paweł Przybyszewski

jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki.

Marek Jan Szala

jest prezesem Fundacji Przywództwo.org.

Dariusz Samól

jest doradcą SAP w zakresie transformacji biznesu.

Robert Zaranowicz

jest dyrektorem finansowym Grupy Havas.

10

założycieli Fi3

2016

rok startu Fi3

1

Fi3 liderem w generowaniu
startupów w 2019 roku!

Formalności

Spółdzielnia Fabryka i3 jest wpisana do KRS pod numerem 0000616146. Jej siedziba jest w Warszawie, działa na terenie całej Polski. Prezesem Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak, członkiem Zarządu jest Bartosz Radziszewski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Michał Pajdak, a jej członkami Jarosław Chołodecki i Paweł Przybyszewski.

Procedura przyjmowania w poczet spółdzielni rozpoczyna się od uzyskania rekomendacji dwóch członków założycieli, następnie dokonania przelewu wpisowego, przesłania do zarządu deklaracji członkowskiej i poświadczenia wpłacenia wpisowego, następnie uchwały zarządu o przyjęciu w poczet spółdzielców i poinformowania o tym kandydata, następnie wpłaceniu wartości udziałów.

Podstawowe informacje dotyczące przystąpienia do spółdzielni
 • rekomendacja od dwóch spółdzielców założycieli (prośbę o rekomendacje proszę przesyłać na adres info@fi3.pl )
 • wpisowe do spółdzielni Fabryka i3 wynosi - 2000 zł (wpłacane jest najpóźniej w dniu podpisania deklaracji członkowskiej)
 • jeden udział w spółdzielni wynosi - 2000 zł
 • każdy członek Spółdzielni może zadeklarować większą ilość udziałów. Proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa
 • członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować wniesienie co najmniej 1 udziału. Zadeklarowana liczba udziałów powinna być wpłacona w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przyjęciu w poczet spółdzielców
 • w każdym czasie członek spółdzielni może zadeklarować dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Statut spółdzielni

Pobierz