Misją Fabryki i3 jest przetwarzanie kapitału idei i więzi w dobrobyt ogółu.

Rodowód

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku dyrektorów Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog", Klubu „Dyrektor na Swoim” i CIO BMP. Jej celami są:

 • sukces rynkowy i finansowy nowych innowacyjnych projektów biznesowych, które uzyskają finansowe, organizacyjne lub personalne wsparcie Fi3
 • wzmocnienie konkurencyjności firm, dzięki usługom świadczonym przez upodmiotowionych, zaangażowanych, życzliwych i kompetentnych specjalistów -spółdzielców z Fi3
 • rozwój i spełnienie osobiste i zawodowe spółdzielców, osiągane dzięki nowej formule przedsiębiorstwa jaką stanowi Fi3.

Wybraliśmy formę spółdzielni, starając się pogodzić odpowiedzialne zarządzanie kapitałem i innymi zasobami z zaspokojeniem potrzeb godnościowych, społecznych i intelektualnych uczestników. Każdy spółdzielca może występować w jednej lub wielu z następujących ról: inwestora, pracownika, menedżera, pomysłodawcy, czyli świadczyć pracę, inwestować, realizować swój pomysł. Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem i każdy ma jeden, tak samo ważący głos bez względu na liczbę udziałów, natomiast proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa. Praca spółdzielców jest wynagradzana proporcjonalnie do wkładu w projekt.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

 • Analityka modeli, procesów, danych - lider Marcin Mazur.
  Coaching – lider Agnieszka M. Staroń
  Rozwój zawodowy i osobisty – Tomasz Lajfert
  Inwestowanie i innowacje – lider Bartosz Radziszewski

  a także:
 • Finansowanie i rozwijanie nowych inicjatyw biznesowych, szczególnie B2B
 • Kreowanie nowych produktów i usług w firmach
 • Komercjalizacja pomysłów
 • Innowacja jako usługa INNaaS (prezentacja)
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przez znajdowanie nisz i tworzenie nowej propozycji wartości (prezentacja)
 • Monitorowanie ryzyk finansowych i podatkowych
 • Audyt księgowy plus analityka (wraz z partnerami) (informacja)
 • Prognozowanie popytu
 • Ocena ryzyka kredytowania kupieckiego (prezentacja)
 • Wykrywanie anomalii
 • Budowa CUW (BPO I SSC) (prezentacja)
 • Rekrutacje - przez rekomendacje - wyższej kadry menedżerskiej (CV na współczesne czasy)
 • Rozwój osobisty i planowanie kariery (oferta)
 • Audyt motywacji w firmie (prezentacja)
 • Ścieżka – od dyrektora do przedsiębiorcy

Zarząd

Iwona D. Bartczak

Bartosz Radziszewski

Rada Nadzorcza

Michał Pajdak

Przewodniczący

Jarosław Chołodecki

Paweł Przybyszewski

Liderzy usług

Marcin Mazur

Analityka modeli, procesów, danych

Bartosz Radziszewski

Inwestycje i innowacje

Agnieszka M. Staroń

Coaching

Tomasz Lajfert

Rozwój zawodowy i osobisty

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Tomasz Kłósek

Menedżer Centrum Biznesowego Marynarska

Katarzyna Bulkowska

10

założycieli Fi3

2016

rok startu Fi3

1

Fi3 liderem w generowaniu
startupów w 2019 roku!

Formalności

Spółdzielnia Fabryka i3 jest wpisana do KRS pod numerem 0000616146. Jej siedziba jest w Warszawie, działa na terenie całej Polski. Prezesem Zarządu Fi3 jest Iwona D. Bartczak, członkiem Zarządu jest Bartosz Radziszewski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Michał Pajdak, a jej członkami Jarosław Chołodecki i Paweł Przybyszewski.

Procedura przyjmowania w poczet spółdzielni rozpoczyna się od uzyskania rekomendacji dwóch członków założycieli, następnie dokonania przelewu wpisowego, przesłania do zarządu deklaracji członkowskiej i poświadczenia wpłacenia wpisowego, następnie uchwały zarządu o przyjęciu w poczet spółdzielców i poinformowania o tym kandydata, następnie wpłaceniu wartości udziałów.

Podstawowe informacje dotyczące przystąpienia do spółdzielni
 • rekomendacja od dwóch spółdzielców założycieli (prośbę o rekomendacje proszę przesyłać na adres info@fi3.pl )
 • wpisowe do spółdzielni Fabryka i3 wynosi - 2000 zł (wpłacane jest najpóźniej w dniu podpisania deklaracji członkowskiej)
 • jeden udział w spółdzielni wynosi - 2000 zł
 • każdy członek Spółdzielni może zadeklarować większą ilość udziałów. Proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa
 • członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować wniesienie co najmniej 1 udziału. Zadeklarowana liczba udziałów powinna być wpłacona w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przyjęciu w poczet spółdzielców
 • w każdym czasie członek spółdzielni może zadeklarować dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

Statut spółdzielni

Pobierz